...

de l'1 al 23 d'OCTUBRE

...

CAT

Forma Balaguer, espais d’art contemporani és un esdeveniment per a la creació, la difusió i la promoció de l’art contemporani, essencialment a través de les arts visuals, que pretén conjugar exposicions, intervencions i projectes en espais de la ciutat capaços de generar formes de diàleg amb la ciutadania.
Un dels principals objectius és la descoberta dels carrers, les places, els edificis i els equipaments de la ciutat des d’una mirada artística i compromesa. Es vol que la ciutat esdevingui un museu temporal, en el qual tant els artistes com la ciutadania facin seu l’espai públic.

CONCEPTUALITZACIÓ DE LA MOSTRA

La mostra girarà entorn un eix vertebrant temàtic o conceptual. La idea és que siguin temes que, al seu torn i a través de les propostes i el debat, derivin en nous plantejaments.

Per a aquesta primera edició, es proposa:

Balaguer: una ciutat per qüestionar el món.

La mort de la ciutat a mans de la globalització i el seu ressorgiment gràcies a la ciutadania.

ES

Forma Balaguer, espacios de arte contemporáneo es un evento para la creación, difusión y promoción del arte contemporáneo, esencialmente a través de las artes visuales, que pretende conjugar exposiciones, intervenciones y proyectos en espacios de la ciudad capaces de generar formas de diálogo con la ciudadanía. Uno de los principales objetivos es el descubrimiento de las calles, las plazas, los edificios y los equipamientos de la ciudad desde una mirada artística y comprometida. Se quiere que la ciudad sea un museo temporal, en el que tanto los artistas como la ciudadanía hagan suyo el espacio público.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra girará en torno a un eje vertebrador temático o onceptual. La idea es que sean temas que, a su vez y a través de las propuestas y el debate, deriven en nuevos planteamientos.

Balaguer: una ciudad para cuestionar el mundo.

La muerte de la ciudad en manos de la globalización y su resurgimiento gracias a la ciudadanía.


ENG

Forma Balaguer, Contemporary Art Spaces is an event for the creation, diffusion and promotion of contemporary art, essentially through visual arts. This event aims to mix exhibitions, interventions and projects in city spaces, capable of generating forms of dialogue with the citizenry.
One of the main goals is to discover the city’s streets, squares, buildings and facilities from an artistic and conscientious point of view. The city is to become a temporary museum, where both artists and the citizenry itself may lay claim to the public space.

SHOW CONCEPT

The show will revolve around a central thematic or conceptual axis. They are intended to be themes which, in their own way and through proposals and debate, lead to new approaches.

For this first edition, the following themes have been proposed:

Balaguer: a city for questioning the world.

The death of the city in the hands of globalisation and its revival thanks to the citizenry.