...

de l'1 al 16 d'OCTUBRE de 2022

...

CAT

Forma Balaguer, Espais d’Art Contemporani és un esdeveniment per a la creació, la difusió i la promoció de l’art contemporani, essencialment a través de les arts visuals, que pretén conjugar intervencions i instal·lacions en espais de la ciutat, capaces de generar formes de diàleg amb la ciutadania.
Un dels principals objectius és la descoberta dels carrers, les places, els edificis i els espais patrimonials de la ciutat des d’una mirada artística i compromesa.
Es pretén que la ciutat esdevingui un museu temporal, en el qual tant els artistes com la ciutadania facin seu l’espai públic.

CONCEPTUALITZACIÓ DE LA MOSTRA

La mostra girarà entorn un eix vertebrant temàtic o conceptual. La voluntat és que siguin temes que a través de les instal·lacions i les activitats paral·leles, derivin en nous plantejaments i contribueixin a la crítica i el debat.

Per a aquesta segona edició, es proposa:

Balaguer, ciutat de memòria

La Història és una invenció, i la realitat ens subministra els elements d’aquesta invenció, però és una invenció arbitrària.
Hans M. Enzensberger

ES

Forma Balaguer, Espacios de Arte Contemporáneo es un evento para la creación, difusión y promoción del arte contemporáneo, esencialmente a través de las artes visuales, que pretende conjugar exposiciones, intervenciones y proyectos en espacios de la ciudad capaces de generar formas de diálogo con la ciudadanía.
Uno de los principales objetivos es el descubrimiento de las calles, las plazas, los edificios y los equipamientos de la ciudad desde una mirada artística y comprometida.
Se quiere que la ciudad sea un museo temporal, en el que tanto los artistas como la ciudadanía hagan suyo el espacio público.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra girará en torno a un eje vertebrador temático o conceptual. La idea es que sean temas que, a su vez y a través de las propuestas y el debate, deriven en nuevos planteamientos.

Para esta segunda edición se propone:

Balaguer, ciudad de memoria

La Historia es una invención, y la realidad nos suministra los elementos de esta invención, pero es una invención arbitraria.
Hans M. Enzensberger

ENG

Forma Balaguer, Contemporary Art Spaces is an event for the creation, diffusion and promotion of contemporary art, essentially through visual arts, which aims to bring interventions and installations into the city’s spaces to generate forms of dialogue with the citizenry.
One of the main goals is to discover the city’s streets, squares, buildings and cultural sites from an artistic and conscientious point of view.
The city will become a temporary museum, in which artists and citizens alike may lay claim to the public space.

SHOW CONCEPT

The show will revolve around a central thematic or conceptual axis. The hope is that these topics, through the installations and parallel activities they inspire, will lead to new approaches and contribute to criticism and debate.

For this second edition, the following themes have been proposed:

Balaguer, city of memory

History is an invention which reality supplies with raw materials, but it is not an arbitrary invention.
Hans M. Enzensberger